Project Mr. Meirte (Kortrijk)

  • Volledige installatie bekabeling en montage LED inbouwspots binnenshuis 
  • Volledige buitenbekabeling en montage LED RGB 8W inbouwspots op terras, zwembad en buitengevel
  • Volledige bekabeling en montage LED opbouwspots 1W rondom wandelpad tuin
  • Volledige bekabeling en montage LED inbouwspots 1W aan inkomtrap buitenkant 
  • Installatie en montage Bord

Other references in the same category: